Verohallinto antoi 13.11.2014 ohjeen osinkotulojen verotuksesta. Ohje sisältää myös tulkintoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston (svop-rahasto) jakamisen verovaikutuksista. Ohjeessa on otettu kantaa sellaiseen tilanteeseen, jossa svop-rahastoon sisältyy sekä sijoitettuja varoja että voittovaroja. Ohjeen mukaan varojen jako tällaisesta "seka-svop-rahastosta" tulkitaan tällöin pääomapalautukseksi tai osingoksi pääomasijoitusten ja kertyneiden voittovarojen suhteessa svop-rahastossa. Kanta perustuu verohallinnon mukaan svop-rahastojen  varojenjaon vakiintuneeseen verotuskäytäntöön.

Taxpointin käsityksen mukaan tulkinta on väärä, sillä vuoden 2014 alusta lukien voimaan tulleessa laissa näkökulma svop-rahaston jaon suhteen siirtyi nimenomaan yhtiötasolta osakastasolle. Verohallinnon kanta tarkoittaisi osittaista pakotettua osingonjakoa. Lain esitöistä ei saa tukea tällaiselle tulkinnalle. Tulkinta on pitämätön myös sitä taustaa vasten, että lain esitöissä korostettiin asian säätämistä laissa perustuslaillisilla argumenteilla. Taxpointin käsityksen mukaan svop-rahaston muodostumisella ei voi olla mitään yhteyttä siihen, pidetäänkö jakoa osakkaan verotuksessa pääomanpalautuksena vai osinkona, vaan tämä ratkeaa pelkästään sen perusteella, onko kyseinen osakas tehnyt sijoituksen yhtiöön edellisen 10 vuoden aikana. Kyseinen tulkinta muodostui vakiintuneeksi tulkinnaksi vuosina 2007-2013, mutta on syytä muistaa, että se perustui silloinkin verohallinnon 8.3.2007 antamaan ohjeeseen. Sitä aikaisempaa käytäntöä asiasta ei ollut.