Korkein hallinto-oikeus antoi tänään ratkaisun (KHO 2015:32), jonka mukaan varainsiirtovero tulee suorittaa pörssin kautta hankituista osakkeista, jos hankinta liittyy kannustinohjelmaan. Perusteena oli se, että vastike muodostui osittain tai kokonaan työpanoksesta, jolloin osakkeiden hankinnasta on varainsiirtoverolain 15a §:n 4 momentin 3 kohdan mukaan suoritettava varainsiirtovero.

Tapauksessa pörssilistatun yhtiön avainhenkilöiden kannustinjärjestelmän ehtojen mukaan palkkio voitiin maksaa joko osakkeina tai rahana. Jos palkkio maksettiin rahana, avainhenkilöt voitiin velvoittaa ostamaan pörssiyhtiön osakkeita enintään määrällä, joka oli enintään puolet rahapalkkion määrästä. Kyseinen pörssiyhtiö antoi arvopaperivälittäjälle toimeksiannon ostaa yhtiön osakkeita pörssissä kannustinjärjestelmän perusteella saaduilla rahavaroilla. Toimeksianto annettiin avainhenkilön lukuun.

Pörssiyhtiö toimi itse välikätenä eikä se ollut edes verovelvollinen, mutta ratkaisu kuitenkin annettiin sitä koskien. Verovelvollisia ovat osakkeita hankkivat henkilöt eli osakkeita ostavat avainhenkilöt. Tulkinta on hankala myös arvopaperikauppiaiden osalta, sillä niillä voi olla velvollisuus periä vero, jolloin ne ovat myös vastuussa verosta.

KHO tulkitsi vastikkeen laajentavasti, sillä vaikka vastike osakkeista muodostui kiinteästä rahamäärästä, rahan syntyhistoria liittyi läheisesti työpanokseen. Ratkaisu poikkeaa jossain määrin vanhasta tulkintakäytännöstä, joka on ollut leimallisesti siviilioikeudellista. Tulkinta lienee nyt se, että vastikkeen katsotaan liittyvän työpanokseen, jos osakkeiden ostovelvollisuus perustuu palkitsemis- tai kannustinohjelmaan.

Osakkeita voinee edelleen ostaa ilman varainsiirtoveroa, vaikka pörssiyhtiön työntekijä ostaisi palkasta säästyneillä varoilla työnantajayhtiönsä osakkeita pörssikaupassa.