Suomen hallitus julkisti 10.9.2015 suunnitelman vuonna 2016 voimaan tulevista veromuutoksista. Muutokset voidaan kiteyttää seuraavasti:

 • Pääomatulojen ylempää verokantaa nostetaan 34 %:iin, kun se nykyisin on 33 %. Korotettua verokantaa sovelletaan 30.000 euroa ylittäviin pääomatuloihin
 • Pieni- ja keskituloisten ansiotuloverotusta kevennetään
 • Ansiotuloverotuksessa ylintä progressiorajaa alennetaan nykyisestä 90.000 eurosta 72.300 euroon vuosina 2016–17
 • Asuntolainan korkovähennysoikeutta kavennetaan edelleen ja se on 2016 enintään 55 % korkomenojen määrästä
 • Luovutustappio henkilökohtaisessa tulolähteessä on jatkossa vähennyskelpoinen kaikista pääomatuloista eikä pelkästään luovutusvoitoista, kuten nykyisin
 • Ulkomaisten avainhenkilöiden lähdeverotusta jatketaan
 • Tehokas katuminen on mahdollista vuoden 2016 aikana, jolloin voi välttää rikosvastuun ilmoittamalla verottajalle aiemmin ilmoittamatta jääneitä tuloja tai varoja
 • Korkeakouluille tehtävien lahjoitusten vähennysoikeutta laajennetaan
 • Tupakkaveroa korotetaan
 • Lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden veroa korotetaan
 • Autoverotusta kevennetään, mutta ajoneuvoveroa korotetaan
 • Jäteveroa korotetaan
 • Kiinteistöveroa korotetaan
 • Työttömyysvakuutusmaksua korotetaan nykyarvion mukaan yhdellä prosenttiyksiköllä. Korotus jakautuu tasan palkansaajien ja työnantajien kesken