Hallitus antoi tänään joukon verotukseen liittyviä lakiehdotuksia vuoden 2016 talousarvion ohessa.

Tuloverotusta koskevia muutoksia

Kiristystä pääomatulohin ja ansiotuloihin

Muutokset tuloverotukseen sisältyvät hallituksen esitykseen HE 31/2015. Pääomatulon korotettu verokanta nousee nykyisestä 33 %:sta 34 %:iin. Myös ansiotulojen verotusta kiristetään korkeammissa tuloluokissa.

Asuntolainan korkovähennystä rajoitetaan

Asuntolainan korkovähennystä rajoitetaan. Koroista 55 % on vähennyskelpoista vuonna 2016. Vähennysoikeus pienenee 10 %-yksikköä vuodessa ja on 25 % vuodesta 2019 alkaen.

Tappioiden vähennysoikeus laajenee

Luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät voivat jatkossa vähentää luovutustappioita myös muista pääomatuloista, kun se nykyisin on mahdollista ainoastaan luovutusvoitoista. Vähennys muista pääomatuloista voidaan tehdä viiden vuoden ajan. Ansiotuloista vähennystä ei kuitenkaan voi tehdä. Ehdotus laajentaa luovutustappioiden vähennysoikeutta. Muutos ei koske yhteisöjä.

Avainhenkilölain soveltaminen jatkuu

Ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverotusta jatketaan työskentelyyn, joka alkaa ennen vuoden 2019 loppua.

Tehokas katuminen

Hallituksen esitys HE 32/2015 sisältää niin sanottua tehokasta katumista verotuksessa koskevat säännökset. Kyseessä on määräaikainen laki, jonka mukaan luonnollinen henkilö tai kotimainen kuolinpesä voi välttyä veropetosta koskevilta rikosoikeudellisilta seuraamuksilta ilmoittaessaan oma-aloitteisesti verotuksestaan puuttuneita tuloverolain mukaan verotettavia tuloja tai perintö- ja lahjaverolain mukaan verotettavia varoja Verohallinnolle.

Lakia sovelletaan vuonna 2016 vireille tulleisiin verotuksen oikaisua koskeviin vaatimuksiin. Keskeistä on se, että verovelvollisen tulee käynnistää veronoikaisu oma-aloitteisesti. Laki sisältää säännökset veronkorotuksista, jotka jäävät ainoaksi rangaistukseksi.

Muita verolakeja

Autoverolakia ja ajoneuvoverolakia muutetaan siten, että pieni- ja keskipäästöisten autojen autoveroa alennettaisiin vaiheittain ja korottamalla autoilta kannettavaa ajoneuvoveron perusveroa (HE 33/2015).

Energiaverotusta muutetaan siten, että lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden hiilidioksidiveroa korotettaan. Kevyen ja raskaan polttoöljyn sekä kivihiilen, maakaasun ja nestekaasun hiilidioksidiveron laskentaperusteena oleva hiilidioksiditonnin arvo nostetaan nykyisestä 44 eurosta 54 euroon, mikä merkitsee keskimäärin 14 prosentin suuruista korotusta kokonaisverotasoihin (HE 34/2015).

Jäteverolakia muutetaan siten, että kaatopaikkajätteen veron tasoa korotetaan (HE 35/2015).

Tupakkaverolakia muutetaan siten, että verotaulukko kiristetään keskimäärin 24 % (HE 36/2015).