EU:n komissio julkaisi 28.1.2016 veronkierron vastaisen toimenpidepaketin (lehdistötiedote).

Paketti sisältää ehdotuksen veronkiertodirektiiviksi, jossa on vähimmäisedellytykset seuraavista jäsenvaltioissa voimaan saatettavista säännöksistä:

  • Korkovähennysrajoituksia koskeva säännöstö (interest limitation rule), joka muistuttaa Suomessa nykyisin sovellettavia säännöksiä. Miljoona euroa ylittävistä koroista on vähennyskelvotonta määrä, joka ylittää 30% EBITDA:sta, sisältäen myös riippumattomille tahoille maksettavat korot. Rajoituksista on kuitenkin mahdollisuus vapautua, jos verovelvollisen oman pääoman suhteellinen määrä varoista on vähintään sama kuin koko konsernin oman pääoman määrä verrattuna varoihin. Sekä vähentämättä jääneet korot että käyttämättä jäänyt EBIDTA-rajat voidaan hyödyntää myöhempinä vuosina.
  • Exit verotus (exit taxation), jonka perusteella maasta toiseen siirrettävän omaisuuden käyvän arvon ja hankintamenon erotus verotetaan. Käytännössä tilanne on käsillä, kun varoja siirretään pääliikkeestä kiinteään toimipaikkaan tai toisin päin.
  • Vapautusmenetelmän korvaaminenhyvitysmenetelmällä (swich-over rule) tilanteissa, joissa tuloa saadaan saadaan osinkotulon tai osakkeista saatavan luovutusvoiton muodossa valtiosta, jossa ulkomailla sijaitsevan yhtiön verorasitus on alle 40 % jäsenvaltion verorasituksesta. Suomessa tämä aiheuttaa muutoksia moniin EU:n ja ETA:n ulkopuolisissa verosopimusmaissa olevista yhtiöistä saatujen voittojen verotukseen.
  • Yleinen veronkiertolauseke (general anti-avoidance rule), jonka sisältö perustuu EUT:n oikeuskäytäntöön keinotekoisista toimenpiteistä.
  • Väliyhteisöverotusta koskeva säännöstö (controlled foreign corporation legislation), joka soveltuu maihin, joissa verotuksen taso on alle 40 % jäsenvaltion verotuksen tasosta ja jossa sijaitsevan yhtiön tuloista yli 50 muodostuu passiivisista tuloista.
  • Hybridi-instrumentteja ja -oikeushenkilöitä koskeva säännöstö (hybrid mismatch), joka edellyttää karkeasti sitä, että asuinvaltio kvalifioi tulon ja oikeushenkilön samoin kuin lähdevaltio.

Lisäksi komissio antoi ehdotuksen virka-apudirektiivin muuttamisesta, jossa saatetaan voimaan OECD:n country-by-country -säännöstö sekä lisätään tietojenvaihtoa. Myös verosopimusten väärinkäyttöä koskeva suositus sisältyi pakettiin.