Keskusverolautakunta antoi äskettäin ratkaisun KVL 51/2016, jossa käsiteltiin pääomarahaston ns. carried interest -tuoton verotusta. Keskusverolautakunnan ratkaisun perusteella voidaan todeta, että kyseisen tuoton vero-oikeudellisessa tulkinnassa ei ole tapahtunut muutosta vanhaan käytäntöön verrattuna, vaan lähtökohtana on edelleen käytettyyn juridiseen muotoon perustuva verotus. Kun carried interest -tuotto syntyy kommandiittiyhtiömuotoisen rahaston saamana luovutusvoittona, sitä verotetaan voittoon oikeutettujen yhtiömiesten veronalaisena yhtymätulona. Kun carried interest -tuotto tyypillisesti maksetaan osakeyhtiömuotoiselle vastuunalaiselle yhtiömiehelle, kyseessä on tämä osakeyhtiön veronalainen tulo.

Asian ympärillä on käyty keskustelua. Verohallinnon työryhmä julkaisi carried interest -tuotosta asiantuntijaraportin 13.4.2016. Raportissa todettiin, että Verohallinto ei toistaiseksi muuta kantaansa, mutta toisaalta projektin myötä Verohallinnon käsitys siitä, että carried interest -palkkio olisi ansiotuloa, oli kuitenkin vahvistunut. Myös joissakin viimeaikaisissa verotarkastuksissa on vaadittu carried interest -tuoton verottamista kohdeyhtiön hallinnointiin osallistuneiden henkilöiden ansiotulona siten, että äänettömänä yhtiömiehenä toimiva osakeyhtiö on käytännössä sivuutettu. Jos nyt annettu ratkaisu jää lainvoimaiseksi, tällaiselle verokäsittelylle ei löydy perustetta.

Keskusverolautakunnan ratkaisu ei ole lainvoimainen ja se oletettavasti ratkaistaan lopullisesti korkeimmassa hallinto-oikeudessa.