Korkovähennyksiin ehdotetut tiukennukset

Euroopan komissio julkaisi veronkiertoa koskevan direktiiviehdotuksen 28.1.2016. Ehdotus sai parlamentilta myönteisen vastaanoton 8.6.2016. Parlamentti kuitenkin ehdotti tiukennuksia komission ehdotukseen verrattuna.

Korkovähennysrajoitusten osalta parlamentti ehdottaa enimmäisvähennyksen laskemista siten, että raja olisi 20 % EBITDA:sta, kun komissio ehdotti 30 %:n rajaa. Suomessa tämä tarkoittaisi kiristystä nykytilanteeseen, sillä nyt raja on 25 %. Toisaalta parlamentti ehdottaa, että korot ovat kokonaan vähennyskelpoisia 2 miljoonaan euroon saakka. Kun direktiivi olisi vähimmäissääntelyä ja jäsenvaltiot voivat päättää myös ankarammasta lain sisällöstä, on mahdollista, että Suomi kuitenkin säilyttää nykyisen 500 tuhannen euron vapaan vähennysoikeuden.

Koska direktiivissä ei tunneta suomalaista tulolähdejakoa, tarkoittaisi direktiivi voimaantulleessaan luultavasti myös sitä, että korkovähennysrajoitukset koskisivat myös muun toiminnan tulolähdettä (TVL -tulolähde).

Muita tiukennuksia

Komissio ehdotti, että osinkojen ja luovutusvoittojen osalta säädettäisiin ns. swich-over rule -sääntö. Sen perusteella vapautusmenetelmä korvataan hyvitysmenetelmällä tilanteessa, jossa tulon lähdevaltion verotaso on vähemmän kuin 40 % asuinvaltion verotuksesta. Parlamentti kuitenkin ehdottaa, että rajaksi pitäisi asettaa 15 %:n verotuksen vähimmäistaso lähdevaltiossa.

Euroopan parlamentti vaati myös:

  • Mustan listan laatimista veroparatiisivaltioista, myös niistä, jotka ovat unionin jäseniä, sekä luettelon tekemistä pakotteista, joita määrätään sekä yhteistyöstä kieltäytyville lainkäyttöalueille että veroparatiiseissa toimiville rahoituslaitoksille;
  • Postilaatikkoyhtiöiden kieltämistä;
  • Yhteisen yhtenäisen yritysveropohjan (CCCTB) käyttöönottoa;
  • Erityisrahastojen ja säätiöiden avoimuuden parantamista;
  • Yhteisen menetelmän käyttöönottoa efektiivisen veroasteen laskemiseksi kussakin EU-maassa, jotta eri EU-maiden efektiivistä veroasteita voitaisiin vertailla paremmin;
  • Rajat ylittävien verokiistojen ratkaisumekanismien parantamista tammikuuhun 2017 mennessä selkeämmillä säännöillä ja tiukemmilla määräajoilla; sekä
  • Yhdenmukaistetun ja yhteisen eurooppalaisen verotunnisteen (TIN) luomista tiedonvaihdon tehostamiseksi kansallisten veroviranomaisten välillä.