Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (HE 29/2018) on annettu eduskunnalle käsiteltäväksi. Lailla kumotaan voimassa oleva hallintolainkäyttölaki. 

Seuraavassa on koottuna keskeisiä verovalitusprosesseihin liittyviä muutoksia:

  • Hallintotuomioistuimen päätös voidaan useissa tapauksissa antaa tiedoksi tavallisena tiedoksiantona todisteellisen asemesta.
  • Mahdollisuus suullisiin käsittelyihin laajenee. Nähtäväksi jää, kuinka paljon tätä todella tullaan käyttämään verovalituksissa, joissa suulliset käsittelyt ovat harvinaisia.
  • Mahdollisuus samaan asiakokonaisuuteen liittyvien eri asioiden käsitteleminen yhdessä saman hallinto-oikeuden alaisuudessa paranee. Tämä on omiaan vähentämään useisiin hallinto-oikeuksiin levinneiden saman asiakokonaisuuden käsittävien asioiden käytännön hallinnointia esim. tilanteissa, jossa yhtiö ja sen osakkaat kuuluvat eri tuomiopiiriin. Keskittäminen myös edistää asian yhdenmukaista ratkaisemista.
  • Itsekriminointisuojaa koskeva säännös tuodaan myös selkeästi lakiin.
  • Päätöksen tehneen hallintoviranomaisen velvollisuuksia asian selvittämisessä korostetaan nykyistä enemmän.
  • Uuden lisäselvityksen toimittamista voidaan rajoittaa asettamalla määräaika, jonka jälkeen toimitetun selvityksen hallintotuomioistuin voi jättää huomioon ottamatta. Tämä palvelee asian tehokkaampaa käsittelyä. Nykyään hallintoprosessissa ei tunneta ns. prekluusiota, vaan uutta näyttöä voi esittää rajattomasti.
  • Mahdollisuus ns. prosessuaaliseen kanteluun ylimääräisenä muutoksenhakukeinona poistetaan ja kanteluperusteet yhdistetään purkuperusteisiin.

Lakia selkeytetään huomattavasti siten, että viittauksia oikeudenkäymiskaareen ja hallintolakiin vähennetään. Tilalle otetaan nimenomaiset säännökset uuteen lakiin. Tämä selkeyttää lain luettavuutta.

Uuden lain on määrä tulla voimaan vuoden 2019 alussa tai alkupuolella.