Toimitusjohtajan palkitseminen
Työryhmäraportti EU:n osakasoikeusdirektiivistä julkistettiin 16.4.2018 valtiovarainministeriössä. Odotetuin ehdotus koskee päätösvaltaa pörssiyhtiön toimitusjohtajan palkitsemisessa.

Toimitusjohtajan palkitsemisen olisi perustuttava hallituksen laatimaan palkitsemispolitiikkaan, joka käsitellään yhtiökokouksessa. Yhtiökokous päättäisi, kannattaako se sille esitettyä palkitsemispolitiikkaa, mutta lähtökohtaisesti yhtiökokouksen päätös olisi vain neuvoa-antava. Hallitus myös saisi poiketa palkitsemispolitiikastaan, jos siihen on syytä pörssiyhtiön pitkän aikavälin etujen varmistamiseksi.

Ehdotuksen läpimeno on epävarmaa, sillä sekä valtiovarainministeriötä että Osakesäästäjien Keskusliitto ry:tä edustavat työryhmäjäsenet liittivät raporttiinpalkitsemisasiasta eriävät lausumat: heidän mukaansa palkitsemispolitiikkaa koskevan yhtiökokouspäätöksen tulisi aina olla pakottavasti hallitusta sitova. 

Tiukennuksia lähipiirisääntelyyn
Raportissa esitetään myös lähipiirisääntelyn muuttamista, jonka myötä esteellisyyssäännökset kumottaisiin uudistuksen tarpeettomina. Lähipiiritoimella tarkoitettaisiin osakkeenomistajien kannalta olennaista, yhtiön tavanomaisesta toiminnasta poikkeavaa tai muutoin kuin kaupallisin ehdoin lähipiiriläisen kanssa tehtävää tointa. Tämä ehdotus koskee kaikkia osakeyhtiöitä, ei vain pörssiyhtiöitä.

Muita esitettyjä muutoksia
Lisäksi työryhmä esittää direktiivin edellyttämiä informointivelvoitteita institutionaalisille sijoittajille ja omaisuudenhoitajille: niiden tulee julkistaaperiaatteensa sijoituskohteiden omistajaohjauksessa. Niin ikään raportissa ehdotetaan uusia säännöksiä, jotka mahdollistavat pörssiyhtiölle omistajiensa tunnistamisen myös moniportaisten hallintaketjujen takaa.